Usługi Księgowe

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

- opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów.
- kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych.
- ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych.
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych
i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług.
- obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy.
- kontrola należności i zobowiązań.
- sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych.
- informowanie o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

- kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych.
- ewidencjonowanie dokumentów w KPiR.
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz
dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług.
- obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy.
- informowanie o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących branży klienta.
- bieżący monitoring.

BIURO RACHUNKOWE:
BOBROWSCY Sp. z o.o.
61-055 Poznań ul. Świętochny 6
Kom.603893919 tel./fax 61/8768065
NIP 7822570106 REGON 302682276
KRS 0000502236
e-mail biuro@bobrowscy.com.pl