Usługi Księgowe

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

– opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów.
– kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych.
– ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych.
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych
i podatkowych oraz dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
– prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług.
– obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy.
– kontrola należności i zobowiązań.
– sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych.
– informowanie o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

– kontrola formalno – rachunkowa dokumentów księgowych.
– ewidencjonowanie dokumentów w KPiR.
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz
dokonywanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych.
– prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług.
– obliczanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz zaliczek na podatek dochodowy.
– informowanie o zmianach w przepisach podatkowych dotyczących branży klienta.
– bieżący monitoring.

BIURO RACHUNKOWE:
BOBROWSCY Sp. z o.o.
61-016 Poznań ul. Sucha 31 lok. 23
Kom. 603893919
NIP 7822570106 REGON 302682276
KRS 0000502236
e-mail biuro@bobrowscy.com.pl